พลังงานน้ำแบบไหนบ้างที่ถูกนำมาผลิตไฟฟ้า

379

พลังงานน้ำถือเป็นแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์ เป็นพลังที่มีอานุภาพมหาศาล ที่ถูกนำมาใช้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำในการโม่เมล็ดพืชเพื่อทำเป็นแป้ง การวิดน้ำเพื่อชลประทาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันการใช้พลังงานของน้ำที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือการนำมาใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพราะสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว สามารถควบคุมปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการ ที่สำคัญน้ำเมื่อใช้ผลิตไฟฟ้าไปแล้ว ยังสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้

พลังงานน้ำ

พลังงานน้ำที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์

1. น้ำขึ้นน้ำลง

เป็นการใช้พลังงานที่มีฐานมาจากจากพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ที่มีผลต่อน้ำขึ้น และน้ำลงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้การกั้นเขื่อนที่ปากอ่าว หรือแม่น้ำที่มีพื้นที่จุน้ำได้มากพอและมีอัตราการขึ้นลงของน้ำที่สูง หากน้ำลงน้ำจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำผ่านกังหันที่ทำงานร่วมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อกังหันหมุนก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น

2. พลังงานคลื่น

การใช้พลังงานน้ำรูปแบบนี้จะติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะถูกออกแบบให้สามารถลอยตัวในน้ำหันเข้าหาคลื่น เมื่อคลื่นในทะเลซัดมาโดนก็จะกลายเป็นกระแสไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามการผลิตไฟฟ้าจะเกิดขึ้นได้ก็คลื่นต้องมีความสูงประมาณ 8 เมตรขึ้นไป รวมไปถึงแรงลมที่มากพอด้วย

3. พลังงานจากน้ำตก

พลังงานจากน้ำตกสามารถใช้ได้ทั้งน้ำตกที่เป็นจากธรรมชาติจริง ๆ จากบนเขา ในป่า หรือการดัดแปลง ก่อสร้างขึ้นมาอย่างเช่นการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ การที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากหรือน้อยก็ขี้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่ไหลออกมา และความสูงที่น้ำตกลงมา

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานของน้ำในประเทศไทย

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานของน้ำในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างโรงงานไฟฟ้าตามเขื่อนต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1. โรงไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำ

เป็นโรงไฟฟ้าที่พบเจอมากที่สุด จะผลิตไฟฟ้าก็ต่อเมื่อมีความต้องการใช้เกิดขึ้น โดยจะเน้นเรื่องฃองชลประทานเป็นหลัก การผลิตไฟฟ้าเป็นเรื่องรอง

2. โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดปี

โรงไฟฟ้าประเภทนี้จะไม่มีการเก็บกักน้ำไว้ แต่จะให้น้ำไหลผ่านตลอดเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง หากผลิตไฟฟ้าได้มากเกินความจำเป็นจะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้

3. โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ

การผลิตไฟฟ้าจะคล้าย ๆ กับอ่างเก็บน้ำ แต่โรงไฟฟ้าแบบนี้จะสามารถสูบน้ำที่ใช้แล้ววนกลับมาใช้ผลิตไฟฟ้าใหม่ได้ เป็นการวนใช้น้ำแบบนี้เรื่อยไป

มาถึงตรงนี้คงจะพอเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานน้ำแต่ละแบบที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้ากันแล้ว ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะในอนาคตเชื่อว่าพลังงานนี้จะถูกนำมาใช้เป็นพลังงานหลักอย่างแน่นอนเพราะน้ำมันในโลกเริ่มหมดไป บวกกับสภาวะโลกร้อนที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ การพลังงานทดแทนจากน้ำจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเลย